• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi
   
100 SORUDA TAPU TAHSİS BELGESİ


Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni Kanunu’nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak değildir. Bu düzenleme 1984 tarihli 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve alt düzenlemeleri ile hukuk dünyamıza girmiştir.

2981 sayılı Yasa’nın 3290 / 336 sayılı Yasalar ile değiştirilmesinden sonra 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun tarafından getirilen yeni düzenleme ile tapu tahsis belgelerinde 31.05.2015 tarihinde final noktasına gelinmektedir. 

Tapu tahsis belgesi, imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; Hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanun ile belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan “şahsi hak” içeren bir belgedir. 

Tapu Tahsis Belgesi; kaçak gecekondu yapı sahiplerine tapu vermenin başlangıcı olmak üzere, Hazine, belediye, il özel idaresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arsa ve arazilerine yapılmış gecekondulara ıslah imar planları yapılıncaya kadar devletin güvence vermesi olarak nitelenebilecek bir “ön tapu belgesi”dir. 

Çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği halde bu çalışmaya kadar tapu tahsis belgeleri konusunda bir özel çalışma yapılmamıştır. Kitabın yazarı Av. Ali Rıza İLGEZDİ; Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın kurulması ile birlikte taşınmaz hukuku konusunda yoğun bir çalışma sistemi içine girdiğinde bu eksikliği tamamlama konusunda bir çalışma yapmayı zorunlu görmüştür. Alanındaki tek monografik eser olan 100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi kitabında; soru ve cevaplarla tapu tahsis belgeleri konusunda uygulamaya yönelik olarak çalışan hukukçu meslektaşlarımıza ve yerel yönetimlerde tapu tahsis belgeleri konusunda çalışan uygulamacı personele yardımcı olmak amaçlanmıştır.

 

Soru 1:         
Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Soru 2:         2981 Sayılı Kanunun Temel Amacı Nedir?

Soru 3:         3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanunun Kapsamı ve İstisnaları Nelerdir?

Soru 4:         Tapu Tahsis Belgesinin Hukuki Niteliği Nedir?

Soru 5:         Tapu Tahsis Belgesi ile Tapu Senedi Arasında Ne Tür Farklar Vardır?

Soru 6:         Tapu Tahsis Belgesinin Niteliği ve Sahibine Kazandıracağı Haklar Nelerdir?

Soru 7:         Tapu Tahsis Belgesindeki Haklar Başka Kişilere Devredilebilir mi?

Soru 8:         Tapu Tahsis Belgesi Tek Başına Tescil Talebinde Bulunmak İçin Yeterli midir?

Soru 9:         Tapu Tahsis Belgesi ile Hangi Koşullarda Mülkiyet Hakkı Kazanılır? 

Soru 10:       Tapu Tahsis Belgesi Hangi Hallerde Tapu Almaya Hak Kazandırır?

Soru 11:       Tapu Tahsis Belgesini Kimler Alabilir?

Soru 12:       İmar Affı Kanunu Çıkmadan Önce Gecekondusu Yıkılanlar Hak Talep Edebilirler mi?

Soru 13:       Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Yakınlarının Taşınmazı Var İse Tapu Tahsis Belgesinin Akıbeti Ne Olur?

Soru 14:       Tapu Tahsis Belgesi ile Birlikte Birden Fazla Gecekondu Olanların Hakkı Nedir?

Soru 15:       Bir Kişi Birden Fazla Tapu Tahsis Belgesinden Faydalanabilir mi?

Soru 16:       Tapu Tahsis Belgesi Sahibine En Fazla Kaç Metrekare Arazi Tahsis Edilebilir?

Soru 17:       Gecekondu Sahibine Tapu Tahsis Belgesindeki Miktardan Az Yer Tahsisi Mümkün müdür?

Soru 18:       Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Dönüştürülmesi Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Soru 19:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Hak Sahipliği Araştırmasını Kim Yapar?

Soru 20:       2.000,00 TL Başvuru Masrafının Yatırılmaması Tapu Tahsis Belgesinin İptalini Gerektirir mi?

Soru 21:       Tapu Tahsis Belgesinin Yerine Geçecek Belgeler Nelerdir?

Soru 22:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Tapu Bedelleri Ne Şekilde Belirlenir?

Soru 23:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Belirlenen Tapu Bedelleri Hangi Kurumlar Arasında Paylaştırılır?

Soru 24:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Belirlenen Tapu Bedelleri Ne Şekilde Ödenir?

Soru 25:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Belirlenen Bedel Eksik Yatırıldığında ya da Hiç Yatırılmadığında Tescil İşlemi İçin Ne Yapılması Gerekir?

Soru 26:       Tapu Bedelinin Hazine Tarafından Tahsil Edilmesi Halinde Belediye Tarafından Tekrar Tahsili Talep Edilebilir mi?

Soru 27:       Belediye Sadece Tapu Tahsis Belgesi Düzenlemek İçin Ek Bir Ücret İsteyebilir mi?

Soru 28:       Tapu Tahsis Belgesine Konu Taşınmazdan Düzenleme Ortalıklık Payı (DOP) Kesilir mi?

Soru 29:       Düzenleme Ortalık Payı (DOP) Kesilmeden Tapu Tahsis Belgesindeki Miktarın Tamamı Üzerinden Tescil Kararı Verilebilir mi?

Soru 30:       Kısmen Konut ve Kısmen De İşyeri Olarak Kullanılan Yerlere Tapu Verilebilir mi?

Soru 31:       Tamamen İşyeri Olarak Kullanılan Yerlere Tapu Verilebilir mi?

Soru 32:       Belediyeler Vakıflara Ait Taşınmazlara Tapu Tahsis Belgesi Verebilir mi?

Soru 33:       Hangi Yapılar 2981 Sayılı Kanun’dan Faydalanamaz?

Soru 34:       Hangi Yapılar 2981 Sayılı Kanun’dan Faydalanır?

Soru 35:       Gecekondu Olarak Nitelenmeyen Taşınmaza Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 36:       Tapu Tahsis Belgesi Verilecek Gecekondunun Özellikleri Yasada Sayılmış mıdır?

Soru 37:       Tamamlanmamış Gecekonduya Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 38:       Tapu Tahsis Belgesi Verildikten Sonra Gecekonduda Değişiklik Yapılması Tapu Tahsis Belgesinin İptalini Gerektirir mi?

Soru 39:       Tapu Tahsis Belgesi Verildikten Sonra Gecekondunun Harabe Haline Gelmesi Tapu Tahsis Belgesinin İptalini Gerektirir mi?

Soru 40:       Barakalara Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 41:       Yazlık Ev İçin Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 42:       Dernek ya da Kulüplere Tapu Tahsis Belgesi Verebilir mi?

Soru 43:       Hangi Binalar İçin Tapu Tahsis Belgesi Alınabilir? 

Soru 44:       Hangi Araziler Üzerindeki Gecekondulara Tahsis Belgesi Verilebilir?

Soru 45:       İdarenin 3. Kişilerle Ortak Biçimde Malik Olduğu Taşınmazlarda Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 46:       Belediyeler Tamamına Sahip Olmadığı Dönemde Taşınmazlara Tapu Tahsis Belgesi Verebilir mi?

Soru 47:       Hazine Adına Kayıtlı Olmayan Bir Taşınmaza Tapu Tahsis Belgesi Verilir mi?

Soru 48:       Hazine Adına Kayıtlı Olmayan Bir Taşınmaza Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi ve Buna Dayalı Olarak Muhtesat Şerhi İşlenmesinin Etkisi Nedir?

Soru 49:       775 Sayılı Kanunun Uygulanması Gereken Taşınmazlara Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 50:       Sit Alanında Olan Tapu Tahsisli Yere Tapu Verilebilir mi?

Soru 51:       Sit Alanı ile Koruma Alanları Arasında Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi Bakımından Farklılıklar Nelerdir?

Soru 52:       Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesinde Kalan Gecekonduya Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 53:       Orman Kanunu’na Tabi Taşınmazlar 2981 Sayılı Yasa Kapsamına Girer mi?

Soru 54:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Orman Sınırları İçerisinde Kalan Yapıların Durumu Ne Olacaktır?

Soru 55:       Denizden Kazanılmış Alanlara Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 56:       Tapu Tahsis Belgesini Hangi Kurumlar Verebilir?

Soru 57:       Mera Alanında Bulunan Gecekonduya Tapu Tahsis Belgesi Verilebilir mi?

Soru 58:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Gecekondulara Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi Sırasında Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Soru 59:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Hisseli Arsa ve Araziler Üzerindeki Yapılara Tapu Verilmesi Sırasında Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Soru 60:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Başkasının Arsa veya Arazisi Üzerindeki Yapılara Tapu Verilmesi Sırasında Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Soru 61:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresinde Bulunan Arsa ve Araziler Üzerindeki Gecekondulara Tapu Verilmesi Sırasında Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Soru 62:       İmar Uygulaması Olmayan Bölgede Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Tapu Verilebilir mi?

Soru 63:       Tapu Tahsis Belgesini Devralan Kişiler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Soru 64:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Soru 65:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Alınan Tapunun İptali İçin Başvurulacak Yargı Mercii Neresidir?

Soru 66:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Tahsis Edilen Kısmın Dışında Kalan Yer Zilyetlik Nedeni ile Tapu Tahsis Belgesi Sahibi Adına Tecil Edilebilir mi?

Soru 67:       Tapu Tahsis Belgesinin Belediye Encümeni Tarafından İptal Edilmesi Halinde İzlenmesi Gereken Hukuki Yol Nedir?

Soru 68:       Tapu Tahsis Belgesine Konu Taşınmaz İmar Planında Konut Alanında Değilse Ne Olur? 

Soru 69:       Tapu Tahsis Belgesi Bulunmayan Gecekondulara Doğrudan Tapu Verilebilir mi?

Soru 70:       Tapu Tahsis Belgesi Verilemeyecek Yere Tapu Tahsis Belgesi Düzenlenirse Sonucu Ne Olur?

Soru 71:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Şartları Nelerdir? İlgilisi Tarafından Bedeli Ödendiği Halde Tapuda Tescil Edilmemiş İse Nasıl Uygulama Yapılır?

Soru 72:       Tapu Tahsis Belgesinin İptaline İlişkin Davayı Kim Açabilir?

Soru 73:       Tapu Tahsis Belgesi Bulunan Bir Yer Belediye Tarafından İhale Yolu ile Üçüncü Bir Kişiye Satılabilir mi?

Soru 74:       Belediye ile Yapılan Satış Sözleşmesi Tescil Hakkı Verir mi?

Soru 75:       İmar Planı Kesinleşmemişse Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Tapu Verilebilir mi?

Soru 76:       İmar Parseli Oluşturulmayan Yerlerde Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Tapu Verilebilir mi?

Soru 77:       Tapu Tahsis Belgesi Sahibi Tapu Tahsis Belgesi Kapsamı Dışında Kalan Kısmı Kullanırsa Ne Olur?

Soru 78:       Tapu Tahsis Belgesi İptal Edilmeden Ecrimisil Talep Edilebilir mi?

Soru 79:       Af Kanunu Kapsamında Kalan Tapu Tahsis Belgeli Yerlere Ecrimisil ya da Arsa Kullanım Bedeli Tahakkuk Ettirilebilir mi?

Soru 80:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak El Atmanın Önlenmesi Davası Açılabilir mi?

Soru 81:       Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Ecrimisil Talep Edilebilir mi?

Soru 82:       Tapu Tahsis Belgesi Evlilik Birliği İçinde Edinilen Mallara Konu Edilebilir mi?

Soru 83:       Tapu Tahsis Belgesi Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Edilebilir mi?

Soru 84:       Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak İmar Planına Karşı Dava Açabilir mi?

Soru 85:       Belediyece Tapu Tahsis Belgeli Taşınmazın Pazarlık Usulüyle Satışının Müzayede Mahallinde Yapılan Satış Olmadığından Katma Değer Vergisine Tabi Tutulabilir mi?

Soru 86:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Kimler Görevlidir?

Soru 87:       3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 Sayılı Kanuna Göre Hazine, Belediye ve İl Özel İdaresine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İdaresindeki Arsa ve Araziler Üzerinde Bulunan Gecekonduların Tahdit ve Tespiti Hangi Usullere Göre Yapılır?

Soru 88:       Tapu Tahsis Belgesi Sahibi Tespit Davası Açabilir mi?

Soru 89:       Tapu Tahsis Belgesi Sahibi Ölürse Tapu Tahsis Belgesi Ne Olur?

Soru 90:       3194 Sayılı Yasaya Göre İmar Planı Yapılmış İse Tapu Vermek İçin 2981 Sayılı Yasaya Göre Islah İmar Planı Şartını Aramaya Gerek Var mıdır?

Soru 91:       Af Başvurusundan Sonra Yapılan İmar Uygulaması ile Mülkiyetin Paylı Hale Gelmesi Hak Sahipliğini Etkiler mi?

Soru 92:       Hak Sahibinin Gecekondusu İmar Planında Başka Bir Fonksiyona Ayrılması Halinde Hak Sahibi Hakkını Kaybeder mi?

Soru 93:       Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gecekondunun Bulunduğu Yerde Korunamaması Halinde Yeni Verilen Arsa İçin Bedel İstenir mi?

Soru 94:       Tapu Tahsis Belgeli Belediye Taşınmazının Satımında Yetki Kime Aittir?

Soru 95:       Yetkili Olmayan Belediye Encümeni Tarafından Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Akıbeti Ne Olur?

Soru 96:       Kaymakamlık Tapu Tahsis Belgesi Verebilir mi?

Soru 97:       Tapu Tahsis Belgesindeki Hatalı Bilgiler Hangi Yargı Yolu ile Düzeltilir?

Soru 98:       Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Dönüştükten Sonra Kamulaştırma Yapılırsa Enkaz Bedeli mi Yoksa Yapı Bedelinin mi Ödenmesi Gerekir?

Soru 99:       Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak İnşaat Ruhsatı Verilebilir mi?

Soru 100:     6306 Sayılı Kanun’un ve Kentsel Dönüşümün Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi Nedir?
 
Av. Ali Rıza İLGEZDİ
aliriza_ilgezdi@hotmail.com
0532 396 47 69

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret73354
AlışSatış
Dolar5.71875.7416
Euro6.29946.3247
Anlık
Yarın
30° 32° 23°